แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการตราสินค้า การสร้างตราสินค้า การกำหนดตำแหน่งของตราสินค้า การออกแบบตราสินค้า การสร้างลักษณะเฉพาะให้กับตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับตราสินค้า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้า กระบวนการและเครื่องมือสื่อสารตราสินค้าในยุคดิจิทัล

Concepts of brand management, brand building, brand positioning, brand design, brand specific characteristics creating, brand equity, consumers’ perception on brand, initiating relationship between customers and brand, brand communication process and tools in digital era.