ลักษณะของช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้าในรูปแบบดั่งเดิม และออนไลน์ พฤติกรรมและการจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย การตัดสินใจออกแบบช่องทางการจัดจำหน่าย การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และงบประมาณ

Characteristics of marketing channel and distributions in offline and online, behavior and organizing of channels, decision of channel design, channel management and distribution to meet objectives and budgets.