สังเขปรายวิชา

           ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ อิทธิพลของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในต่อการประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ  ผลกระทบของธุรกิจต่อสังคม ความสำคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หน้าที่ทางธุรกิจในด้านการตลาด การผลิต การบริหารองค์การ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย บุคคลและทรัพย์ นิติกรรมและสัญญา หนี้และละเมิด ซื้อขาย เช่าทรัพย์/เช่าซื้อ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตั๋วแลกเงินและเช็ค ห้างหุ้นส่วน บริษัท หุ้นและตลาดหลักทรัพย์ ธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิคส์และข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

          ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา

นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้

  1. เข้าใจข้อมูลเบื้องต้นทางธุรกิจ หน้าที่ทางธุรกิจ และความสัมพันธ์ของหน้าที่ทางธุรกิจ รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ
  2. บูรณาการความรู้ กระบวนการ และการปฏิบัติการเกี่ยวกับการวางแผนและการดำเนินธุรกิจอย่างง่าย
  3. เขียนแผนธุรกิจอย่างง่าย
  4. เกิดทักษะในการนำเสนอ
  5. ทำงานเป็นทีม รวมถึงการเป็นผู้นำและผู้ตาม
  6. คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมในแง่ของความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค รวมถึงการมีวินัยและความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย