ศึกษาลักษณะโครงสร้างและการทำงานของร่างกาย พฤติกรรม พันธุ์ โภชนาการ และโรคที่สำคัญและการดูแลเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการผลิต ดูแลและจัดการ รวมทั้งศึกษาในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดการม้า