ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทดสอบแบบไม่ทำลาย หลักการทดสอบแบบไม่ทำลายแบบการใช้สารแทรกซึมและแบบใช้อนุภาคแม่เหล็ก คุณสมบัติของสารแทรกซึมและอนุภาคแม่เหล็ก ความไม่ต่อเนื่องในวัสดุ การสร้างสนามแม่เหล็กและการคลายอำนาจสนามแม่เหล็ก วัสดุทดสอบด้วยวิธีใช้สารแทรกซึมและใช้อนุภาคแม่เหล็ก การเลือกประเภทของสารแทรกซึมเพื่อทดสอบ อุปกรณ์ของการทดสอบด้วยสารแทรกซึมและอนุภาคแม่เหล็ก มาตรฐานการทดสอบ ASTM E165 และ ASTM E709 มาตรฐานอื่นๆ ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม การเตรียมผิวชิ้นทดสอบก่อนการทดสอบ การทำความสะอาดก่อนและหลังการทดสอบ ขั้นตอนการทดสอบ การตรวจสอบรอยเชื่อมพื้นฐานด้วยวิธีใช้สารแทรกซึมและใช้ผงแม่เหล็ก การตีความและการประเมินผล ปฏิบัติการทดสอบแบบไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึมและอนุภาคแม่เหล็ก