การสัมมนาหลัง นศ.กลับจากสหกิจศึกษา สำหรับ นศ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม