บทนำเกี่ยวกับการวิจัยขั้นสูงและจริยธรรมการทำวิจัย การออกแบบการวิจัยขั้นสูง (การวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผสมผสาน) การพัฒนาแบบจำลองขั้นสูง เครื่องมือและเทคนิคมาตรวัดขั้นสูง การจัดการข้อมูล และการนำเสนอโครงงานวิจัย