แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในสารสนเทศ  ทฤษฎีผู้บริโภคและอุปสงค์ ต้นทุนการผลิตและอุปทานตลาด ดุลยภาพตลาดและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ตลาดสารสนเทศและผลกระทบภายนอก สารสนเทศในฐานะเป็นสินค้าสาธารณะ สารสนเทศเป็นสินค้าสาธารณะ ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์และการกำหนดราคา สารสนเทศที่ไม่สมบูรณ์ สารสนเทศเป็นสินค้าทั่วไปและเป็นสินค้าสาธารณะ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ  การใช้มูลค่าของเวลา การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์และบริการสารสนเทศ

The concept of economics in the information, consumer theory and market demand, cost of output and market supply, economic efficiency and market equilibrium, externalities and information markets, information as a public good, monopolistic pricing and noncompetitive markets, imperfect information, information as a commodity versus information as a public good, user fees, value of time, resource sharing, cost-benefit analysis of product and service in information markets.