ตารางสอบออนไลน์กลางภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2564

เข้าดูรายวิชาและคลิกลิงก์เข้าสอบตามตารางสอบออนไลน์

คณาจารย์สามารถ แจ้งวัน-เวลา สอบออนไลน์บนระบบ SUT e-Learning เพื่อบริหารจัดการจำนวนผู้เข้าสอบในแต่ละช่วงวัน-เวลาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แจ้งสอบออนไลน์

SUT e-Learning

เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies
[MAIN CONTENT GOES HERE - Oygm442e2c]
SUT e-Learning ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (Learning Management System) โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ และสามารถใช้เป็นระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยให้บริการระบบสำหรับคณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี